Föreläsare

Jag föreläser om populärvetenskapligt skrivande. Sedan 2009 har jag nästan varje år gästföreläst i detta ämne vid olika forskarutbildningar (Chalmers, Linköpings universitet, Karolinska Institutet). Vid FontD, en nationell forskarskola inom didaktik, har jag kombinerat föreläsandet med praktiska skrivövningar och seminarier, vilket varit mycket uppskattat.

Förväntningarna på forskare att kunna popularisera sina rön blir allt större. Politiker, finansiärer och lärosäten betonar vikten av den så kallade tredje uppgiften: att högskolor och universitet ska samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet. Men populärvetenskaplig kommunikation kräver kunskap och övning. Den populärvetenskapliga artikeln är i flera avseenden den vetenskapliga artikelns motsats. De ska båda ge en sann bild av verkligheten, men att vända sig till lekmän kräver en annan disposition, dramaturgi, terminologi och pedagogik. Utmaningen för forskaren är att uttrycka sig enkelt, men inte förenklat. Att lyckas förmedla en sann, nyanserad och intressant bild utan att använda sig av de precisa vetenskapliga termer man normalt har till sitt förfogande.

Är du kursansvarig för en forskarskola, och intresserad av att ge eleverna en grund i populärvetenskapligt skrivande, så hör gärna av dig!